Polityka prywatności

Polityka prywatności
serwisu internetowego ITcell Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zbieranych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zawartości i funkcjonalności Serwisu internetowego, należącego do ITcell Sp. z o.o.

2. Definicje
Cookies – informacje zapisywane w pamięci masowej urządzenia, wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Serwisu internetowego (zasady wykorzystywania plików Cookies zawarte są w Polityce cookies).
Formularz – funkcjonalność Serwisu internetowego, służąca do wprowadzania określonych danych przez Użytkownika.
Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk Serwisu internetowego, w zakresie śledzenia ruchu na Serwisie internetowym oraz monitorowania prowadzonych działań marketingowych.
ITcell – ITcell Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433652, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 957-10-66-439, REGON 221745186.
Newsletter – elektroniczna gazetka zawierająca informacje handlowe o produktach i usługach ITcell.
Polityka prywatności – niniejszy dokument określony w pkt. 1.
Serwis internetowy – strona lub serwis internetowy prowadzony przez ITcell.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z zawartości i funkcjonalności Serwisu internetowego.

3. Dane zbierane przez Serwis internetowy
1) Serwis internetowy zbiera informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.
2) Do zbierania informacji wykorzystywane są Cookies, Google Analytics lub Formularze.
3) Do głównych informacji, zbieranych z wykorzystaniem Cookies lub Google Analytics, mogą należeć:
    a) adres IP oraz nazwa domeny,
    b) typ przeglądarki internetowej,
    c) typ systemu operacyjnego,
    d) dane geograficzne,
    e) dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika.
4) Rodzaj i zakres danych zbieranych przez Formularze są uzależnione od funkcji konkretnego Formularza, np. dane służące do obsługi kontaktu informacyjnego.
5) W Serwisie internetowym mogą być wykorzystywane mechanizmy profilowania danego Użytkownika, zbierające dane dotyczące jego aktywności i zachowań. Dane te mogą obejmować: historię wyszukiwań, kliknięć, odwiedzin w Serwisie internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w Serwisie internetowym.
6) Dane zbierane przez Serwis internetowy służą wyłącznie do celów analiz marketingowych lub statystycznych, a w szczególności do:
    a) poprawy jakości działania Serwisu internetowego,
    b) tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
    c) dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

4. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika
1) Administratorem danych Użytkowników jest ITcell.
2) Zgodnie z właściwymi przepisami, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
3) Na podstawie właściwych przepisów, dane Użytkownika będą udostępnione przez ITcell podmiotom upoważnionym (np. organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości), w przypadku ich wyraźnego żądania.
4) Zgodnie z właściwymi przepisami, dane osobowe Użytkownika pozostawione w Serwisie internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

5. Newsletter
1) Użytkownik, wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera, musi w odpowiednim Formularzu podać swoje dane, które obejmują m.in.:
    a) adres e-mail,
    b) imię i nazwisko.
2) Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając odpowiednią informację na adres biuro@itcell.com.pl, podając w tytule maila: „Newsletter – wypisz mnie”, a w treści swoje dane osobowe podane w Formularzu (imię i nazwisko, adres e-mail).

6. Postanowienia końcowe
1) ITcell zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Na zmiany mogą wpłynąć m.in. rozwój technologii informatycznej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój Serwisu internetowego.
2) W Serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Serwisu internetowego i nieznajdujących się pod nadzorem ITcell. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i/lub regulaminy, z którymi ITcell zaleca, aby się zapoznać.
3) W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4) Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.